TGA Logo
Yönetici Asistanı (Büro Personeli)
2024-04-24
Şimdi Başvur
Lokasyon
İstanbul
İlan Tarihi
2024-04-24
Son Başvuru Tarihi
2024-05-24
Pozisyon Detayı
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 30.01.2024 tarihli ve 32445 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar;

A.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-18 yaşını doldurmuş olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

B.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

-Üniversitelerin Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden olmak kaydıyla en az Meslek Yüksek Okulu mezun olmak
-En az 2 yıl Yönetici Asistanlığı mesleki deneyimine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
-Belgelemek kaydıyla Orta seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak.
-Büro yönetimi ve sekreterlik sertifikasına sahip olmak
-Erkek adaylar için işe başlayacağı tarih itibarıyla askerlik görevini tamamlamış olmak

C.BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1.Başvurular 24 Nisan 2024 tarihinde başlayıp, 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.
2.Adaylar, TGA web sitesi içerisinde yer alan kariyer sayfası (tga.gov.tr/kariyer) üzerinden başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta, faks ve email vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır. 
4.Başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları istenen formatta sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
5.Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ilgili pozisyon için “Başvuru işlemi gerçekleştirildi” ibaresini görmesi, “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanma durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında başvurusu görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.İstihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
2.TGA Personel Alımı Kadroları ve Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki (Ek-1) bölümlerden Yükseköğretim mezunu olduğunu kanıtlayacak diploma notunu gösterir mezuniyet belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir, mezuniyet belgesi e-Devlette bulunmayan adaylar noter onaylı diploma ve transkript belgelerini sisteme yükleyebilir.) Yurt dışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.  
3.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
4.YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır).
5.Adayların 2. ve/veya 3. Yabancı Dil Bilgisine sahip olması durumunda ilgili yabancı dil sınavından en az (C) seviyesinde YDS/e-YDS belgesi veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),
6.Son bir ay içerisinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
7.Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak, 
8.TGA Personel Alımı Kadroları ve Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosunda (Ek-1) tecrübe istenen pozisyonlar için mesleki tecrübesini gösterir SGK Tescil ve Hizmet dökümü belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
9.TGA Personel Alımı Kadroları ve Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosunda (Ek-1) tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin geçtiği kurumdan alınmış çalışma belgesi (Çalışma belgesi beyan eden adayların, çalışma belgesinin işyeri yetkilisi tarafından imzalanması ve bu yetkiliye ait noter tasdikli imza sirküsünü de yüklemesi gerekmektedir.)
10.Varsa MS Office Programları (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) sertifikası,
11.Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair yazılı ve imzalı beyan,
12.Yurtdışı iş tecrübesine sahip olunması durumunda çalışılmış olan iş yerinden imza yetkili kişilerce imzalanmış olan çalışma belgesi,
13.Yüksek Lisans mezunu olunması durumunda mezuniyet belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir, mezuniyet belgesi e-Devlette bulunmayan adaylar noter onaylı diploma ve transkript belgelerini sisteme yükleyebilir.) Yurt dışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.  
14.Doktora mezunu olunması durumunda mezuniyet belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir, mezuniyet belgesi e-Devlette bulunmayan adaylar noter onaylı diploma ve transkript belgelerini sisteme yükleyebilir.) Yurt dışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.  

E.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Tüm başvurular alındıktan sonra başvuru yapan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar; Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen değerlendirme formu dikkate alınarak puanlanır ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, ilan edilen her pozisyonun 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
2.Sözlü sınav yeri ve tarihi TGA’nın (tga.gov.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine ayrı bir tebligat yapılmayacaktır. 
3.Sözlü sınav tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda TGA’nın (tga.gov.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine ayrı bir tebligat yapılmayacaktır.
4.Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
5.Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
6.İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve işe alımları yapılmaz. İşe alımları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

F.SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav, TGA’nın görev alanına ilişkin konular ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere ilişkin olarak belirlenen konulardan yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
-Türkiye turizminin ürün ve destinasyonlarının yurt içi ve yurt dışı tanıtımı, iletişimi ve pazarlanması,
-Türkiye’deki potansiyel turizm ürün ve destinasyonlarının geliştirilmesi ve kazandırılması,
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)Temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d)Ajansın görev tanımı kapsamındaki alanlarla görev yapılacak unvana yönelik deneyimi/liyakati,
e)Çalıştırılacak pozisyonun gerektirdiği durumlarda yabancı dile hakimiyeti,
f)Özgüveni, ikna kabiliyeti,
g)Genel kültürü,
Aday, sınav konularının (a) bendi için yirmi puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (f) ve (g) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Çalıştırılacak pozisyon için yabancı dil bilgisinin aranmadığı durumlarda, ikinci fıkranın (e) bendine ilişkin puanlama yapılmaz ve (a) bendi 35 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar.
Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, sınav kurulu tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama ile ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayın başarılı olduğu tespit edilir. Başarılı aday sayısı kadar yedek aday da aynı yöntemle belirlenir.

Sınavlarda başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; Hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

G.SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1.Sınav kurulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başarı sıralamasını yaparak, sonuçları TGA resmi internet sayfasında ilân eder. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
2.Sınavı kazanan adayların işe başlama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TGA’ya müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz.
3.İşe başlamak için gerekli evraklar ve diğer hususlar nihai değerlendirme sonuç ilan tarihinde TGA resmi internet sayfasında duyurulacaktır.
4.Asil ve yedek adayların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itirazlarını, sınav kuruluna iletilmek üzere insan kaynakları birimine yazılı olarak yapabilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve karar ilgiliye on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.
5.Süresi içinde yapılmayan itirazlar ve süresi içinde TGA’ya ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.
6.Yapılan itirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.
7.Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asıl olarak yer alanlardan gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenler ile sözleşme imzalanır.

H.DİĞER HUSUSLAR

1.Sözlü sınav günü adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2.YDS’de veya denk yabancı dil sınavlarında yüksek puan almak bu ilanda yer alan kadrolara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların öncelik değerlendirmesi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince belirlenmiş değerlendirme formu esas alınarak yapılmaktadır.
3.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak işe alımları yapılmayacak, işe alımları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 2 (iki) ay içerisinde feshedilecektir.
5.Asıl listedeki adaylardan;
-İstihdam şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşme imzalanmaktan vazgeçilmesi,
-Sözleşme imzalandıktan sonra geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da adayın sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi,
sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı pozisyonlar için başarı sıralaması listesinde ilan edilen yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği birinci fıkradaki usule göre sözleşme imzalanabilir.
6.Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmemekte olup, tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.
7.TGA’da, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. TGA’da görev alan kişiler kamu personeli statüsünde değildir.   
8.TGA’nın tüzel yapısı gereği kamu kuruluşu olması nedeni ile emekli aylığı alan kişilerin TGA’da işe başlaması durumunda emekli aylıkları doğrudan kesilmektedir.
9.Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
10.İlanda bulunmayan hükümler için 30.01.2024 tarihli ve 32445 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuatlar geçerlidir.
11.İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
12.TGA gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13.TGA’nın (tga.gov.tr) resmi internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.